We maken op deze website gebruik van cookies. Wilt u weten wat dat betekent voor uw privacy?
Lees dan onze Privacy- en cookieverklaring. Klik hier voor een opt-out van Google Analytics op deze website.
Akkoord »

MenuNaar esj.nl

Gedragscode

Deze gedragscode is mede opgesteld om onze opdrachtgevers op de hoogte te brengen van onze normen en waarden. Het kwaliteitsbeleid van ESJ Audit & Assurance is erop gericht om de publieke functie van het accountantsberoep te waarborgen. Daarnaast heeft dit beleid tot doel om richting en ondersteuning te geven aan de praktijk binnen ESJ Audit & Assurance om zodoende bij te dragen aan de succesvolle realisatie van haar missie. Onze diensten en werkzaamheden dienen te allen tijde te worden gekenmerkt door betrouwbaarheid en betrokkenheid.

Professionaliteit

Medewerkers van ESJ Audit & Assurance kennen een professioneel gedrag als het gaat om communicatie, uitvoering van werkzaamheden en afspraken. Hierbij gaat het niet alleen om het eigen functioneren, maar ook om de omgang tussen medewerkers onderling, de omgang met bedrijfsmiddelen en de samenwerking met derden.

Integriteit en objectiviteit

Medewerkers van ESJ Audit & Assurance zijn tijdens de uitoefening van werkzaamheden recht door zee, en verrichten hun diensten op eerlijke wijze, transparant en duidelijk naar alle belanghebbenden. Wij zeggen wat we doen, en doen wat we zeggen. Wij zijn onpartijdig in onze oordeelsvorming. Wij vormen onze mening met in acht name van de belangen van alle betrokkenen.

Vakbekwaamheid en zorgvuldigheid

Kennis en kunde vormen de basis van al onze werkzaamheden. Onze werkzaamheden worden vakbekwaam, zorgvuldig en met een deugdelijke onderbouwing uitgevoerd. Binnen de grenzen van onze vaktechnische verantwoordelijkheid en van wet- en regelgeving houden wij rekening met de wensen van opdrachtgevers en overige belanghebbenden.
De onderbouwing van verrichte werkzaamheden of uitgebrachte adviezen leggen wij schriftelijk of elektronisch vast. Wat we doen en waarom wij het doen is daarmee duidelijk, voor de klant en voor onszelf.

Vertrouwelijkheid

Wij behandelen informatie, verkregen tijdens en ten behoeve van de uitoefening van onze werkzaamheden, vertrouwelijk. Zonder expliciete toestemming van belanghebbenden zal de verkregen informatie niet openbaar gemaakt worden, tenzij op gezag van wet- en regelgeving.
Wat wij te weten komen tijdens ons werk, gebruiken wij alleen voor dit doel. Wij zorgen er tevens voor dat ook anderen van deze kennis geen oneigenlijk gebruik kunnen maken.

Onafhankelijkheid

Wij zijn onafhankelijk van de opdrachtgever of andere belanghebbenden. Wij vormen onze meningen zonder beïnvloeding door commerciële of andere belangen, en handelen dienovereenkomstig. Wij zorgen er tevens voor dat niemand aanleiding ziet hieraan te twijfelen.

Vertegenwoordiging van een bijzonder belang

Een medewerker van ESJ Audit & Assurance vertegenwoordigt een bijzonder belang wanneer hij, in het kader van een opdracht andersluidend dan het controleren, beoordelen of samenstellen van een verantwoording, in contact treedt met derden. Wanneer wij gevraagd worden een bijzonder belang te vertegenwoordigen, dragen wij ervoor zorg dat overige belanghebbenden bekend worden met het feit dat een bijzonder belang vertegenwoordigd wordt. De vertegenwoordiging van een bijzonder belang mag er nooit toe leiden dat wij beperkt worden in onze objectieve oordeelsvorming.

Samenwerking met derden

Wij verzorgen uitsluitend die werkzaamheden waartoe wij vaktechnisch in staat zijn. Als gevolg hiervan is bij de uitvoering van sommige opdrachten samenwerking met derden noodzakelijk. Indien het belang van de opdrachtgever dat vraagt, kunnen deze derden ook accountants van andere organisaties betreffen. Ten aanzien van derden bewaken wij met nadruk onze onafhankelijkheid en onpartijdigheid.

Acceptatie van opdrachten

Wij aanvaarden uitsluitend opdrachten waartoe wij de vereiste deskundigheid en de personele capaciteit bezitten. Tevens zorgen wij ervoor dat bij potentiële opdrachtgevers hun eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van wet- en regelgeving duidelijk is en welke verantwoordelijkheid ESJ Audit & Assurance daarin draagt. Tenslotte dienen wij te voorkomen dat bij opdrachtgevers ongerechtvaardigde verwachtingen bestaan ten aanzien van de diensten van ESJ Audit & Assurance.

Klachten

Mocht een opdrachtgever en/of andere betrokkene aanmerkingen hebben op het handelen van een medewerker of op de dienstverlening van ESJ Audit & Assurance, dan kan deze zich wenden tot de kwaliteitsmanager van ESJ Audit & Assurance per brief (Postbus 3462, 4800 DL Breda) of per email via kwaliteitsmanager@esj.nl

Gerelateerde artikelen

Maak kennis met ESJ Audit Neem contact op »